POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ROZPIERNICZENI.PL Maria Rudnicka, z siedzibą przy: Piaskowa 17, 07-270 Marki, działająca pod numerem NIP: 1131337108, REGON: 147008513, zwana dalej „ROZPIERNICZENI.PL”. Kontakt z ROZPIERNICZENI.PL w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@rozpierniczeni.pl

 

 • Inspektor Ochrony Danych

W ROZPIERNICZENI.PL funkcję Inspektora Ochrony Danych, pełni właściciel firmy, który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt  jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@rozpierniczeni.pl

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

ROZPIERNICZENI.PL przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w celu świadczenia usługi zgodnie z profilem działalności i w ramach obowiązującego prawa. Podane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywane w skrócie RODO.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:   

 • W celu zawarcia i wykonania umowy zakupu, sprzedaży, dostawy czy innej wchodzącej w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu/mieszkania);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT);
 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
 • Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
 • Numer zamówienia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 • W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu/mieszkania);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • numer rachunku bankowego — w celu zwrotu pieniędzy.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 

 • W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,

 

Postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

 

 • W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku  gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO); oraz, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ROZPIERNICZENI.PL jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

 

 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail,
 • IP

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeśli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ROZPIERNICZENI.PL jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów, jak również osób trzecich);

 

 • W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do ROZPIERNICZENI.PL, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeśli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ROZPIERNICZENI.PL jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

 

 • W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

 • W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

 

dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do ROZPIERNICZENI.PL. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeśli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ROZPIERNICZENI.PL jest administrowanie stroną internetową).

 

 

 • Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać takie żądanie na adres: ROZPIERNICZENI.PL, ul. H. Sienkiewicza 54, 05-250 Sieraków

 • Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług. Dla zawarcia umowy z ROZPIERNICZENI.PL, konieczne jest podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia i określonych w niniejszej polityce prywatności. W celu uzyskania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym.  Numeru telefonu oraz adres e-mail są niezbędne chociażby do wysłania potwierdzenie zarejestrowania zamówienia i skontaktowania się w celu jego realizacji.

 

 

 • Odbiorcy danych osobowych

W razie konieczności, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami przedsiębiorcom: firmom kurierskim, prawnikom, którzy realizują usługi, firmami obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

 

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie i niezwłocznie.

 • Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

 • Uprawnienia podmiotów danych

informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii danych
 • przenoszenia danych osobowych.

 

 

 • Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób :

 

 • wysłać e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: kontakt@rozpierniczeni.pl;
 • przesłać taką prośbę na adres: Pl, ul. Sienkiewicza 54, 05-250 Sieraków.

 

 • Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

 • Postanowienia końcowe
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania zamówienia usługi.
 • Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych.
 • Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Rozpierniczeni.Pl: www.rozpierniczeni.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28 czerwca 2023 r.